پذیرش مهر ۱۴۰۱

شهرنام مرکزمقطعنام دورهجنسیتمجموع ظرفیتType
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی حرفه‌ای بازرگانی - انبارداریزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی حرفه‌ای حسابداری امور مالیزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی حرفه‌ای حسابداری بهای تمام‌شدهزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی حرفه‌ای روابط عمومیزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی حرفه‌ای مدیریت كسب و كارزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی فنی ایمنی كار و حفاظت فنیزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی فنی برق - برق صنعتیزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گستردهزن،مرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی فنی مكانیك - ماشین‌افزارمرد75آزاد
اسلامشهرمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - اسلامشهرکاردانی ناپیوستهكاردانی فنی مكانیك خودرومرد75آزاد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۲۶ مورد.