شماره تماس های کارکنان

تعداد بازدید:۱۶۷۰۶

شماره تماس رسمی ما 42573000 می باشد

و

شماره تماس حوزه های مختلف کاری در واحد استان به قرار ذیل است

ردیف

حوزه

شماره مستقیم

انتظامات

001

42573

دانش نامه

011

42573

012

42573

نهاد رهبری در دانشگاه ها

100

42573

101

42573

دبیرخانه و تاییدیه تحصیلی

103

42573

حراست

200

42573

201

42573

202

42573

صدورگواهینامه موقت

203

42573

204

42573

خدمات آموزشی

206

42573

207

42573

208

42573

209

42573

آموزش های کوتاه مدت

407

42573

معاونت اجرایی

304

42573

IT

303

42573

اداری مالی

304

42573

305

42573

306

42573

فرهنگی و دانشجویی

307

42573

308

42573

309

42573

گسترش و برنامه ریزی درسی

402

42573

414

42573

نظارت و ارزیابی

403

42573

404

42573

405

42573

412

42573

پژوهش و فناوری

406

42573

امور مدرسان

408

42573

410

42573

حوزه ریاست

501

42573